Algemene voorwaarden

Edam, 10 november 2021

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor een betaald Abonnement op het Platform Explore! van Gravelrides.cc. Voor de inhoud van een Abonnement verwijs ik je graag naar: www.gravelrides.cc/explore

Het Abonnement afsluiten

Het Abonnement begint zodra je op de Bestelknop hebt geklikt van het aanmeldformulier op de website. Na je aanmelding worden de maandelijkse kosten voor het eerst afgeschreven. Het Abonnement wordt daarna iedere maand automatisch verlengd.

De eerste 14 dagen kun je kijken of het Abonnement iets voor je is. Bevalt het niet, dan kun je in deze periode je Abonnement per direct stopzetten en krijg je je geld terug.

Een Abonnement is persoonlijk en mag je niet delen met anderen.

Het Abonnement stopzetten

Het Abonnement kun je ieder moment beëindigen via de website met een opzegtermijn van 1 maand. Nadat je Abonnement is stopgezet, ben je automatisch ook afgemeld voor de nieuwsbrief. Het opzeggen van een Abonnement regel je eenvoudig op: www.gravelrides.cc/opzeggen

Gravelrides.cc heeft het recht een Abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Eventueel teveel betaald Abonnementsgeld wordt in dat geval pro rata terugbetaald.

Betaling Abonnementsgeld

Het Abonnementsgeld wordt voorafgaand aan de nieuwe periode geïncasseerd. In het geval van een mislukte incasso, blijft de klant verplicht om het Abonnementsgeld te betalen. Bij wanbetaling kan de toegang tot het Platform tijdelijk worden geblokkeerd of kan het Abonnement worden beëindigd.

Als je een automatische afschrijving wil storneren, dan hoor ik dat graag eerst van je via de contactpagina op de website. (www.gravelrides.cc/contact). Mocht de reden terecht zijn, dan zorgt Gravelrides.cc ervoor dat het geïncasseerde bedrag wordt teruggestort naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

Wijziging tarieven

Gravelrides.cc kan op ieder moment het tarief van een Abonnement aanpassen door middel van de Explore! nieuwsbrief, met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen. Indien je niet akkoord wenst te gaan met het nieuwe tarief, dan kun je jouw Abonnement opzeggen per de datum waarop de prijswijziging ingaat. Het betaalde Abonnementsgeld zal dan pro rato worden gerestitueerd.

Toegang tot het Platform

Een Abonnement geeft toegang tot het online Platform. Wel kunnen er onderdelen op het Platform zijn waar extra voor betaald moet worden. Ook voor het deelnemen aan events kan het zijn dat je een ticket moet kopen.

Content op het Platform

We gaan er vanuit dat als je zelf iets deelt op het besloten Platform dat dit altijd jouw eigen teksten, foto’s en video’s zijn en dat deze geen inbreuk maken op de auteursrechten en/of rechten van intellectueel eigendom van derden. Dit laatste is uitdrukkelijk niet toegestaan. Abonnees vrijwaren Gravelrides.cc daarom tegen eventuele aanklachten en eisen tot schadevergoeding van derden indien de betreffende Abonnee content heeft gedeeld die inbreuk maakt op de rechten van derden.

Een Abonnee mag de aangeboden content op het Platform, waaronder teksten en beeldmateriaal gemaakt door andere Abonnees of door Gravelrides.cc zelf, niet delen met derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de persoon die de teksten heeft geschreven of het beeldmateriaal heeft vervaardigd. Het auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom liggen dus altijd bij de maker.

Het delen van commerciële aanbiedingen op het Platform is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door Gravelrides.cc.

Gravelrides.cc is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden content door andere Abonnees. Indien bepaalde content van Abonnees de grenzen van de redelijkheid overschrijdt, dan horen wij dit graag en nemen we maatregelen waar nodig.

Gravelrides.cc kan ten alle tijden ongewenste content verwijderen van haar Platform en besluiten tot het stopzetten van het Abonnement van de betreffende Abonnee, zonder tot enige verantwoording hiervoor verschuldigd te zijn.

Routes delen

Abonnees kunnen routes delen met elkaar op het Platform. Deze routes worden niet gecheckt door Gravelrides.cc voordat ze gepubliceerd worden. We gaan ervanuit dat als je routes deelt, de paden toegankelijk zijn voor fietsers toen je de route reed en er geen stukken inzitten die onnodig gevaar opleveren voor anderen. Fiets je routes van anderen, waaronder die van Gravelrides.cc, hou er dan rekening dat paden afgesloten kunnen worden voor fietsers door terreineigenaren en natuurbeheerders. Mocht je een pad tegenkomen waar niet (meer) gefietst mag worden, geef dit dan door aan degene van wie je de route hebt. Zo houden we samen routes up-to-date.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten op de content, teksten en beeldmateriaal die door Gravelrides.cc aan de Abonnee ter beschikking gesteld worden op het Platform, berusten uitsluitend bij Gravelrides.cc, dan wel haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Ieder gebruik van deze content, in ruime zin, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Gravelrides.cc.

Aansprakelijkheid

Gravelrides.cc is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Abonnees  of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van het online Platform, behalve voor zover de schade met opzet of door roekeloosheid van Gravelrides.cc is veroorzaakt.

Beschikbaarheid Platform

Gravelrides.cc spant zich in om het Platform continu ter beschikking te stellen aan Abonnees maar garandeert niet dat het Platform te allen tijde ook beschikbaar is. Mocht het Platform tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan is Gravelrides.cc niet gehouden tot enige terugbetaling van ontvangen Abonnementsgelden aan Abonnees.

De Abonnee dient ieder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en dient iedere ongeautoriseerde toegang tot zijn gebruikersaccount direct bij Gravelrides.cc te melden en zo nodig passende maatregelen te treffen, en eventuele aanwijzingen van Gravelrides.cc hiertoe strikt op te volgen.

Als de Abonnee het Platform in strijd met of in afwijking van het voorgaande gebruikt, komen de gevolgen daarvan volledig voor diens rekening en risico.

Privacy

Gravelrides.cc respecteert de privacy van Abonnees. Gravelrides.cc zal de persoonsgegevens van Abonnees verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Gravelrides.cc is in te zien. Gravelrides.cc verwerkt de persoonsgegeven van Abonnees onder meer om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren en om met toestemming van de Abonnee gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Gebruikmaken van het Platform 

De Abonnee is verantwoordelijk voor ieder gebruik, direct of indirect, van het gebruikersaccount, inclusief het gebruik van de bijbehorende inlogcodes.

De Abonnee dient ieder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en dient iedere ongeautoriseerde toegang tot zijn gebruikersaccount direct bij Gravelrides.cc te melden en zo nodig passende maatregelen te treffen, en eventuele aanwijzingen van Gravelrides.cc hiertoe strikt op te volgen.

Als de Abonnee het Platform in strijd met of in afwijking van het voorgaande gebruikt, komen de gevolgen daarvan volledig voor diens rekening en risico.

De Abonnee is verantwoordelijk voor alle activiteiten die via het gebruikersaccount plaatsvinden. De Abonnee zal niet, en zal niet trachten, om (direct of indirect):
a)    de integriteit of prestaties van het Platform  te hinderen of te verstoren;
b)    enig onderdeel van het Platform af te breken, te demonteren of te ontbinden of proberen de broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van het Platform te ontdekken;
c)    derden toegang te verschaffen tot het gebruikersaccount of het Platform ;
d)    het Abonnement te gebruiken ten behoeve van derden;
e)    enig onderdeel van het Platform of de beschikbaar gestelde content te kopiëren, aan te passen of te vertalen;
f)     de integriteit van de technische beveiliging aan een test te onderwerpen of een penetratie test, ‘load’ test, ‘denial-of-service’ simulatie of kwetsbaarheidsscan op het Platform uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gravelrides.cc;
g)    gebruik te maken van software ontworpen om automatisch de acties van een menselijke gebruiker na te bootsen (vaak aangeduid als ‘robots’) op het Platform.

Het Platform bevat links en verwijzingen naar websites van derden. Over deze websites van derden en de inhoud daarvan heeft Gravelrides.cc geen zeggenschap en controle. Gravelrides.cc aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Als deze voorwaarden wijzingen, dan ontvangen Abonnees hierover tijdig bericht via de nieuwsbrief. Op zijn vroegst gaan de nieuwe voorwaarden na 14 dagen in. Ben je het niet eens met de wijzigingen, dan kun je altijd je Abonnement stopzetten per de datum dat de wijzigingen ingaan. Het eventueel teveel betaalde Abonnementsgeld wordt pro rato terugbetaald.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten met Gravelrides.cc die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

keyboard_arrow_up